Kwartiermaker voor regio's met interesse in project integrale verloskundige zorg met begeleiding vanuit de INCAS2 studie.


Situatie: Veel VSV's zijn geïnteresseerd in integrale verloskundige zorg en hebben succes geboekt op inhoud. De achillespees blijkt vaak te liggen bij organisatorische- en financiële aspecten. Vanuit de INCAS2 studie wordt het VSV in het bijzonder ondersteunt op deze aspecten. De INCAS2 stuurgroep ziet onvoldoende voortgang in de regio's en wil meer ondersteuning bieden.

Taken:
1. Voorlichting aan VSV's die geïnteresseerd zijn in de ondersteuning vanuit INCAS2 bij hun ambitie te komen tot volledige integrale verloskundige zorg.
2. Ondersteuning bij het opstellen van projectplannen en -begrotingen.
3. Ondersteuning bij gesprekken en op te stellen overeenkomsten met zorgverzekeraars.
4. Signalering van obstakels en deze, samen met de INCAS stuurgroep, bespreekbaar maken met partijen zoals KNOV, NVOG, zorgverzekeraars, CPZ, RIVM en NZA.

Acties:
1. Het geven van voorlichting aan ongeveer 10 VSV's en het ondersteunen van de kerngroep binnen het VSV die belast is met het opzetten van integrale geboortezorg.
2. Ondersteunen en adviseren van bovengenoemde VSV's bij de besluitvorming of zij kunnen en/of willen voldoen aan de voorwaarden tot deelname aan de INCAS2studie.
3. Opstellen van formats voor projectplannen, begrotingen en andere stukken. Beoordeling van de door het VSV opgestelde plannen en begrotingen op consistentie en haalbaarheid.

Resultaten:
1. Voor 10 VSV's inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn binnen de INCAS2 studie en de voorwaarden waaraan het VSV dient te voldoen.
2. Voor één VSV toelating tot de studie volledig afgerond en met twee VSV's in de afrondende fase.
3. Gesprekspartner, samen met INCAS2 stuurgroep, in een periodiek overleg met NZA, RIVM en zorgverzekeraars over eenduidige effectmeting.